Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

8675 c93c 390
6787 d855 390
5416 297e 390
Nie ma na co czekać.
— Nie ma na kogo czekać. Nie trać życia.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz
Musi pani trochę zobojętnieć, uzbroić się psychicznie przeciwko zbyt silnym uczuciom.
— muszę
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
Są tacy mężczyźni, którzy pojawiają się w życiu kobiety, by je dokumentnie spieprzyć na zawsze.
— Janet Evanovich
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoczekalniadusz poczekalniadusz
4214 d4da 390
bardzo.
2492 0963 390
8514 209a 390

La Peau Douce (1964)

Reposted fromtwice twice vianorwegianwood norwegianwood
8845 9253 390
Reposted fromsunlight sunlight vianorwegianwood norwegianwood

June 29 2015

1031 efd4 390
Reposted frompasazerka pasazerka vianorwegianwood norwegianwood
4550 bb37 390
Reposted fromwestwood westwood viamefir mefir
5893 c243 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakateistrue kateistrue

Może niektórzy ludzie pojawiają się po to, by wyleczyć nas z innych ludzi...

 - CrazyAnt's soup
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viana-zakrecie na-zakrecie
8953 fce8 390
Reposted frommaking-love making-love
5136 8f7c 390
Wiersze o moim psychiatrze 2
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viabrzask brzask
8731 e39c 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabrzask brzask
7966 40c1 390
Reposted frombluesunday bluesunday viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl