Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

Są tacy mężczyźni, którzy pojawiają się w życiu kobiety, by je dokumentnie spieprzyć na zawsze.
— Janet Evanovich
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoczekalniadusz poczekalniadusz
4214 d4da 390
bardzo.
2492 0963 390
8514 209a 390

La Peau Douce (1964)

Reposted fromtwice twice vianorwegianwood norwegianwood
8845 9253 390
Reposted fromsunlight sunlight vianorwegianwood norwegianwood

June 29 2015

1031 efd4 390
Reposted frompasazerka pasazerka vianorwegianwood norwegianwood
4550 bb37 390
Reposted fromwestwood westwood viamefir mefir
5893 c243 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakateistrue kateistrue

Może niektórzy ludzie pojawiają się po to, by wyleczyć nas z innych ludzi...

 - CrazyAnt's soup
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viana-zakrecie na-zakrecie
8953 fce8 390
Reposted frommaking-love making-love
5136 8f7c 390
Wiersze o moim psychiatrze 2
8731 e39c 390
7966 40c1 390
2492 c0be 390
Reposted fromindie indie viajointskurwysyn jointskurwysyn
Cisza to najgroźniejszy krzyk kobiety.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted frompanikea panikea
2130 d231 390
Reposted fromwhatu whatu viapunkahontaz punkahontaz
0071 ec9b 390
Reposted fromikhakima ikhakima viapunkahontaz punkahontaz

June 28 2015

3542 11e7 390
bardzo.
Reposted fromoutcat outcat viaohwowlovely ohwowlovely
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl