Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2020

8112 28c6 390
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viakateistrue kateistrue

April 16 2017

Reposted frombluuu bluuu viaszydera szydera
6225 19d1 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
4893 4178 390
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 viaszydera szydera
Reposted fromfloralpattern floralpattern viaszydera szydera
8261 598c 390
Reposted fromerial erial viapoczekalniadusz poczekalniadusz
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoczekalniadusz poczekalniadusz
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Niedosyt, jaki pozostawił Kopciuszek księciu, przesądził o sukcesie. Niedosyt powoduje apetyt na przebywanie razem.
— K. Kofta
0323 f7a9 390
8701 ecee 390

June 30 2015

8675 c93c 390
6787 d855 390
5416 297e 390
Nie ma na co czekać.
— Nie ma na kogo czekać. Nie trać życia.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz
Musi pani trochę zobojętnieć, uzbroić się psychicznie przeciwko zbyt silnym uczuciom.
— muszę
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl